+ informació d'ACER
 


L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) és una associació independent que agrupa institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca.

La vocació col•lectiva de les entitats associades és contribuir a definir les prioritats i polítiques científiques i de recerca a Catalunya i a optimitzar-ne la implementació i la gestió en els ámbits que els són propis.

L’objectiu darrer és consolidar Catalunya com un referent internacional en recerca científica i tecnològica, en tots els àmbits del coneixement.

Tots els centres membres de l’ACER tenen personalitat jurídica pròpia, amb formes jurídiques diverses. La seva activitat fonamental és l’R+D. Són organitzacions sense afany de lucre, en la majoria de casos amb una forta i estreta vinculació amb les Universitats i amb una participació significativa de la Generalitat de Catalunya i el suport de diferents agents públics i privats.

Amb una clara voluntat d’excel•lència en els seus camps, l’àmbit d’actuació dels centres de l’ACER abasta tots els camps del coneixement, incloent les ciències socials i les humanitats, les ciències de la vida i la salut, les ciències naturals i matemàtiques i les tecnologies.

La primera Assemblea General de l’Associació es va celebrar el dia 11 de Juny de 2003. L’Associació va ser presentada al mitjans de comunicació de manera oficial el dia 22 de setembre de 2003.

El primer President Honorífic de l’Associació va ser el Hble. Sr. Andreu Mas-Colell. Els càrrecs de Vicepresident i Secretari de l’Associació van recaure, respectivament, en el Sr. Josep Tarragó i Colomina, com a Director General de l’IRTA i el Sr. Lluís Torner, com a Director de l’ICFO. A la revisió d’estatuts aprovada el més de juny de 2009, el càrrec de Vicepresident es va transformar en President.


  • Representar les entitats associades i promoure els seus interessos prop de les diferents entitats o organismes nacionals, estatals o internacionals relacionats amb les activitats pròpies dels seus membres.
  • Donar suport als associats, fomentar la col·laboració i suport mutu així com impulsar l'acció coordinada i conjunta, l'intercanvi d'informació per l'assoliment dels seus objectius.
  • Impulsar la col·laboració amb els diferents sectors i estaments públics i privats més directament relacionats amb la seva activitat.
  • Promoure activament les sinergies i col·laboracions de l'Associació amb els altres agents semblants del sistema català, estatal i internacional de recerca, innovació, educació superior, així com amb els agents, associacions i agrupacions d'interès econòmic i empresarial.
  • Fomentar i participar en el debat i la reflexió sobre tota mena de temàtiques d'interès social, econòmic polític o d'interès nacional.
  • Contribuir a la millora de la cultura científica en el si de la societat.
  • Contribuir a les iniciatives i activitats adreçades a fer de Catalunya un referent internacional en recerca, educació superior i innovació.
 

L’òrgan sobirà de l’Associació és l’Assemblea General dels seus membres. Està integrada per totes les entitats associades, les quals, en formen part per dret propi i irrenunciable i decideixen, per majoria, els assumptes de la seva competència per dur a terme les finalitats de l’Associació.

La Junta Directiva és l’òrgan col•legiat que governa, gestiona, administra i representa a l’Associació. Els seus membres són elegits per l’Assemblea General. El President i el Secretari de l’Associació ho són també de la Junta Directiva i són elegits per l’Assemblea General d’entre els seus membres.

       
President   Secretari   Vocals        
Dr Josep Samitier
(IBEC)
  Dr Joan Gómez Pallarès
(ICAC)
  Dr Joan Comella
(VHIR)
  Dr Jordi Galí
(CREI)
  Dr Josep Momfort
(IRTA)
Copyright © 2011 · Tots els drets reservats · Disseny By Asterisk Communication*
Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) · C/ Baldiri Reixac 4-8 (Torre i, Planta 5a, Despatx B10). 08028 Barcelona
Tel: +34 934 034 481 · abotella@acer-catalunya.org